Baanreglement

Artikel 1 - Betreden banen
Het betreden van de banen is toegestaan voor:

  • eigen leden die hun contributie hebben betaald
  • niet-leden met toestemming van het bestuur
  • introducés mits is voldaan aan de voorwaarden van het introducéreglement

Junioren (tot 18 jaar) en senioren (18 jaar en ouder) hebben gelijke rechten m.b.t. het gebruik van de banen. Junioren die nog op de basisschool zitten mogen na 19.00 uur en overige junioren mogen na 20.00 uur geen gebruik meer maken van de banen.
Elke dag kan tot 23.00 uur getennist worden.
Tijdens competitiewedstrijden, toernooien, uitwisselingen en andere georganiseerde activiteiten zijn minimaal 2 banen daarvoor gereserveerd. Zie ook informatie in het clubgebouw.
Leden van de onderhoudscommissie, de baanwachter alsmede bestuursleden zijn bevoegd het betreden van de banen te verbieden als de toestand van de banen daartoe aanleiding geeft.
Zodra het signaal van de beregeningsinstallatie klinkt dient men de baan te verlaten.

Artikel 2 - Instellen klok
Voor het betreden van de baan wordt de aanvangstijd op de bij de te betreden baan behorende klok ingesteld. Het opnieuw instellen van de klok of tussentijds verzetten van de klok is niet toegestaan; de speeltijd loopt derhalve door.

Artikel 3 - Speeltijd
Als er wachtende leden (wachtenden) zijn kan er maximaal 45 minuten te rekenen vanaf de aanvangstijd getennist worden.

Artikel 4 - Niet instellen klok
Als de klok niet is ingesteld wordt men geacht reeds 45 minuten getennist te hebben.

Artikel 5 - einde speeltijd/wachttijd
Zij die 45 minuten of langer gespeeld hebben (baanverlaters) maken plaats voor wachtenden. Als er op meerdere banen 45 minuten of langer is gespeeld, moeten zij die het langst gespeeld hebben de baan vrijmaken voor de wachtenden. Bij gelijk gespeelde tijd wordt er zo nodig geloot.
Baanverlaters mogen na 30 minuten gewacht te hebben weer een baan betreden als de spelers op die baan reeds 45 minuten hebben gespeeld.

Artikel 6 - Aangeven wens te tennissen
Wachtenden die willen gaan tennissen, dienen zelf hiertoe het initiatief te nemen aan de hand van de klokken.
Als de wachtenden hebben aangegeven dat zij willen tennissen, mogen de baanverlaters de lopende game nog afspelen.

Artikel 7 - Dubbelspel
In beginsel dient er gedubbeld te worden. De wachttijd bedraagt maximaal 45 minuten.
Er mag alleen gesingled worden als er voldoende banen beschikbaar zijn.
Als er gesingled wordt mogen de single-spelers de speeltijd van 45 minuten volmaken.

Artikel 8 - Afwijken van het reglement
In onderling overleg en met elkaars instemming kan van het reglement worden afgeweken mits anderen daarvan geen nadeel ondervinden.

Artikel 9 - Kleding
Op de banen is het dragen van gepaste tenniskleding verplicht. Tennisschoenen dienen van voor gravelbanen geschikt profiel te zijn voorzien.

Artikel 10 - Huishoudelijke regels
Iedereen dient de banen en het clubgebouw netjes en schoon te houden.
Fietsen dienen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden. Huisdieren zijn op de baan niet toegestaan.
Het aan- en uitschakelen van de baanverlichting kan gebeuren met de schakelaars op het terras.
Alvorens men de baan verlaat dient men deze te slepen.

Artikel 11 - Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.